BOARD

Board

 • President: Dimitris Dikeos
 • Vice President: Emmanouil Papagrigorakis
 • General Secretary: Antigoni Papavasileiou
 • Secretary: Anastasia Amfilohiou
 • Treasurer: Anastasios Bonakis
 • Emanouil Vagiakis, Member
 • Sofia Schiza, Member
 • Georgia Trakada, Member
 • Paschalis Steiropoulos, Member
 • Christina Alexopoulou, Member
 • Nikolaos-Tiverios Economou, Member
Dimitris G. Dikeos

Dimitris G. Dikeos

Professor of Psychiatry Athens University Medical School

Professor of Psychiatry, Athens University Medical School, Department of Psychiatry, Eginition Hospital, Athens, Greece, since 2015. Associate Professor of Psychiatry, Athens University Medical School, Department of Psychiatry, Eginition Hospital, Athens, Greece, since 2011

Manolis J. Papagrigorakis

Manolis J. Papagrigorakis

Assistant Professor in Orthodontics in the UoA, responsible for the Dental Unit of the Sleep Apnea of the Dental School, UoA

Manolis J. Papagrigorakis graduated from the Dental School, University of Athens, specialized in Orthodontics and got a Master Degree from the University of Bergen, Norway.
Antigoni S. Papavasiliou

Antigoni S. Papavasiliou

Head Pediatric Neurologist

Antigoni S. Papavasiliou is Head Pediatric Neurologist at IASO Private Children’s Hospital and a founding member of the Hellenic Society of Pediatric Neurology and of the Hellenic Society of Hypnology.

Anastasia Amfilohiou

Anastasia Amfilohiou

Emanouil Vagiakis

Emanouil Vagiakis

Trakada Georgia

Trakada Georgia

Pulmonologist and certified Somnologist

Trakada Georgia is a Pulmonologist and certified Somnologist who is currently working at the “Alexandra” Hospital of Athens, in the Department of Clinical Therapeutics.

Alexopoulou Christina

Alexopoulou Christina

Pulmonologist – Intensivist – Somnologist

Dr Christina Alexopoulou is a Pulmonologist – Intensivist – Somnologist, consultant in the ICU and Sleep Lab of University Hospital of Heraklion, Crete, Greece since 2005.

Paschalis Steiropoulos

Paschalis Steiropoulos

Associate Professor of Pulmonology - Head of the Sleep Disorders Unit

Paschalis Steiropoulos, MD, PhD, is Associate Professor of Pulmonology at the Medical School of Democritus University of Thrace (Alexandroupolis, Greece) and Head of the Department of Respiratory Medicine and Head of the Sleep Disorders Unit of the University General Hospital of Alexandroupolis.
Nikolaos-Tiverios Economou

Nikolaos-Tiverios Economou

Sofia Schiza

Sofia Schiza

Head of Sleep Disorders Unit, Dept of Respiratory Medicine Medical School University of Crete, Greece

Professor of Respiratory Medicine
Somnologist Expert in Sleep Medicine
Secretary of ERS Assembly 4 Sleep Disordered Breathing