ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Τακτικά μέλη

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε επιστήμονας που κατέχει τίτλο Πανεπιστημιακών Σπουδών συναφή προς τους σκοπούς της Εταιρείας, εφ’ όσον ασκεί ερευνητικό, κλινικό, διδακτικό ή άλλο έργο σχετιζόμενο με την επιστήμη του ύπνου. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η διαδικασία για την ανακήρυξη τακτικού μέλους περιλαμβάνει:

  1. γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου την οποία εκτός από τον ίδιο υπογράφουν και δύο προτείνοντα τακτικά μέλη της Εταιρείας, βιογραφικό σημείωμα, τυχόν συνοδευτικές επιστολές, πιστοποιητικά, κλπ.
  2. αποδεδειγμένη 2ετή τουλάχιστον απασχόληση με το αντικείμενο της επιστήμης του ύπνου με βάση και το βιογραφικό σημείωμα που το υποψήφιο μέλος υποβάλλει
  3. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία. 5 Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η αίτηση παραπέμπεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να την ανατρέψει με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και απαντώντων τακτικών μελών της. Ως μη απαντώντα θεωρούνται μόνο τα μέλη που απέχουν ρητώς, ενώ οι λευκές ψήφοι προσμετρώνται.

Ειδικά μέλη

Εργαζόμενοι ως τεχνικό, παραϊατρικό προσωπικό στην ιατρική του ύπνου οι οποίοι όμως δεν είναι κάτοχοι τίτλου Πανεπιστημιακών Σπουδών, μπορεί να εγγράφονται ως Ειδικά μέλη στην Εταιρεία. Η διαδικασία για ανακήρυξη των ειδικών μελών είναι όμοια με αυτή των τακτικών. Τα δικαιώματα των ειδικών μελών είναι όμοια με αυτά των τακτικών μελών εκτός του να εκλέγουν και να εκλέγονται στις αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον ο αριθμός των ειδικών μελών είναι πέντε ή μεγαλύτερος, τα ειδικά μέλη δύνανται να εκλέγουν (με διαδικασία όμοια με αυτήν της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου) οποιοδήποτε τακτικό ή ειδικό μέλος της Εταιρείας ως εκπρόσωπό τους, ο οποίος μετέχει μετά από πρόσκληση στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αντεπιστέλλοντα Μέλη

Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών με απόφαση που λαμβάνεται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται και για την εκλογή τακτικών μελών. Ο εκλεγόμενος ανακηρύσσεται αντεπιστέλλον μέλος εφ’ όσον αποδεχτεί την εκλογή του. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη είναι ημεδαποί ή αλλοδαποί οι οποίοι διαμένουν μονίμως εκτός Ελλάδας. Τα υπόλοιπα κριτήρια για την εκλογή τους είναι τα ίδια με εκείνα της εκλογής των τακτικών μελών. Επίσης τα δικαιώματα τους είναι όμοια με αυτά των τακτικών μελών εκτός του να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα μέλη εκλέγονται με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφ’ όσον δεν υπάρξει ομοφωνία με απόφαση των 2/3 των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης μετά από αιτιολογημένη πρόταση δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επίτιμα μέλη πρέπει να έχουν διαπρέψει σε επιστήμη σχετική με τους σκοπούς της Εταιρείας και η προσφορά τους να είναι μακρόχρονη. Μπορούν να είναι ημεδαποί ή αλλοδαποί. Τα δικαιώματα των επίτιμων μελών είναι όμοια με αυτά των τακτικών μελών εκτός του να εκλέγουν και να εκλέγονται.

 

Κατεβάστε το αρχείο εγγραφής, συμπληρώστε το και αποστείλλτε το μέσω email στο hellenic.sleep@gmail.com