ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1ο Άρθρο
Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα
Με το καταστατικό αυτό, ιδρύεται Επιστημονικό Σωματείο με χαρακτήρα μη
κερδοσκοπικό, το οποίο θα διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις και από το Νόμο, σε όσα
σημεία δεν έχει προβλεφθεί εδώ διαφορετική ρύθμιση.

α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ του ιδρυομένου Σωματείου είναι: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΝΟΛΟΓΙΑΣ»
β) ΕΔΡΑ του Σωματείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΝΟΛΟΓΙΑΣ είναι η Αθήνα
γ) ΣΦΡΑΓΙΔΑ της Εταιρίας η οποία τίθεται στα επίσημα έγγραφά της. Φέρει στο κέντρο παράσταση με τα κεφαλαία γράμματα ΕΕ και Υ σε διάταξη κατά την οποία τα Ε τοποθετούνται κατοπτρικά το ένα με το άλλο, το δε γράμμα Υ ευρίσκεται μεταξύ αυτών και είναι μεγαλύτερων
διαστάσεων. Η σφραγίδα στην περιφέρειά της φέρει κυκλοτέρως τον τίτλο της Εταιρίας στα Ελληνικά (στο άνω ημικύκλιο) και Αγγλικά «Hellenic Society of Hypnology» (στο κάτω ημικύκλιο).

 

2ο Άρθρο
Σκοποί

Γενικός σκοπός είναι η προαγωγή της επιστήμης του ύπνου στην Ελλάδα και επιμέρους
σκοποί είναι:
α. Η προαγωγή της έρευνας των φαινομένων που σχετίζονται με τον ύπνο σε πειραματικό επίπεδο (βιοχημεία, πειραματική φυσιολογία, κλπ).
β. Η προαγωγή της έρευνας του ύπνου στο ευρύτερο πλαίσιο των βιολογικών επιστημών (οντογένεση, φυλογένεση, γενετική, χρονοβιολογία, κλπ).
γ. Η προαγωγή της έρευνας του ύπνου στα πλαίσια της φυσιολογίας του ανθρώπου (νευροφυσιολογία, ψυχοφυσιολογία, φυσιολογία αναπνευστικής λειτουργίας, λειτουργίας του κυκλοφοριακού και των άλλων συστημάτων).
δ. Η προαγωγή της μελέτης των ονείρων
ε. Η προαγωγή της έρευνας του ύπνου στα πλαίσια της ψυχολογίας (σχέση με νοητικές λειτουργίες, ψυχολογικούς μηχανισμούς, επιδράσεις από το περιβάλλον, κλπ).
στ. Η προαγωγή της έρευνας του ύπνου στα πλαίσια των κοινωνικών επιστημών (κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, εθνολογία, κλπ).
ζ. Η προαγωγή της έρευνας των διαταραχών του ύπνου (αϋπνία, υπερυπνίες, σύνδρομα άπνοιας κατά τον ύπνο, υπνοβασία, εφιάλτες, κλπ) και της θεραπείας τους.
η. Η προαγωγή της έρευνας του ύπνου σε σχέση με σωματικά νοσήματα.
θ. Η προαγωγή της έρευνας του ύπνου σε σχέση με ψυχικές διαταραχές.
ι. Η προαγωγή της έρευνας της επίδρασης φαρμάκων στον ύπνο.
ια. Η προαγωγή της έρευνας της έπιδρασης μη-φαρμακευτικών θεραπειών στον ύπνο (ηλεκτροσπασμοθεραπεία και άλλες βιολογικές θεραπείες, ψυχοθεραπείες, κλπ).
ιβ. Η προαγωγή της έρευνας της αποστέρησης του ύπνου και άλλων παρεμβάσεων στην εναλλαγή ύπνου-εγρήγορσης.
ιγ. Η παροχή πρακτικής βοήθειας και συμβουλών σχετικά με την Ιατρική του ύπνου σε δημόσιες υγειονομικές αρχές, δημόσια ή ιδιωτικά θεραπευτήρια, ΜΚΟ ή άλλους φορείς παρέχοντες υπηρεσίες υγείας. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση των αναγκών για την ανάπτυξη Μονάδων διάγνωσης και θεραπείας διαταραχών του ύπνου, αναλυτική περιγραφή των Μονάδων, τόσο από δομικής όσο και από λειτουργικής απόψεως, συνοδευόμενη από μελέτη για τις ανάγκες τους σε εξοπλισμό και στελέχωση και υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους κρατικούς και πανεπιστημιακούς φορείς υγείας για την υλοποίησή τους.
ιδ. Η συνεχής επιστημονική ενημέρωση των μελών της Εταιρίας καθώς και όλων των ενδιαφερομένων λειτουργών υγείας γύρω από θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου της Εταιρίας.
ιε. Η ανάπτυξη των γνωστικών αντικειμένων της Εταιρίας, διαμέσου της προώθησης και ανάπτυξης της πειραματικής και κλινικοεργαστηριακής εφαρμογής τους, με τους καλύτερους δυνατούς όρους και προϋποθέσεις.
ιστ. Η κοινωνική προσφορά με την έννοια της διάδοσης των γνώσεων γύρω από τα γνωστικά αντικείμενα της Εταιρίας, με τρόπο ώστε αυτά να γίνουν κτήμα ευρύτερου κύκλου πολιτών, επί πλέον των λειτουργών υγείας, με αντικειμενικό στόχο την μεγαλύτερη ευαισθητοποίησή τους όσον αφορά τα προβλήματα υγείας που απορρέουν από τις διάφορες διαταραχές του ύπνου καθώς και τους τρόπους διαγνωστικής προσπέλασης και θεραπείας.

Δείτε αναλυτικά όλο το καταστατικό (.pdf)